کنسول بازی مایکروسافت Xbox 360 E 250GB
 کنسول بازی مایکروسافت Xbox 360 E 250GB
 کنسول بازی مایکروسافت Xbox 360 E 250GB
 کنسول بازی مایکروسافت Xbox 360 E 250GB
 کنسول بازی مایکروسافت Xbox 360 E 250GB
 کنسول بازی مایکروسافت Xbox 360 E 250GB

کنسول بازی مایکروسافت Xbox 360 E 250GB

Microsoft Xbox 360 E 250GB

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر Component - HDMI
Mbt-847