پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته
پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته

پلی استیشن 4 اسلیم 1000 گیگ ریجن 2 باندل فیفا18 دو دسته

PS4 Slim R2 1000GB +2Dualshock + Fifa18

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر دارد
Mbt-784