کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2116A به همراه 3 بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2116A به همراه 3 بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2116A به همراه 3 بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2116A به همراه 3 بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2116A به همراه 3 بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2116A به همراه 3 بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2116A به همراه 3 بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2116A به همراه 3 بازی
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2116A به همراه 3 بازی

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 500GB کد Region 2 CUH-2116A به همراه 3 بازی

Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2116A 500GB - witht Unch4-God of War- Horizon Game Console

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر HDMI 1080p
Mbt-4566