کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2116B
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2116B
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2116B
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2116B
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2116B
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2116B
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2116B
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2116B
کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2116B

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim - 1TB کد Region 2 CUH-2116B

Sony Playstation 4 Slim Region 2 CUH-2116B Game Console

بازخورد کالا
استعلام عمده
مشخصات کالا
خروجی / ورودی
خروجی تصویر HDMI 1080p
Mbt-4565